ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD – do odvolání

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve veřejném zájmu

s okamžitou platností a na dobu do odvolání

ZAKAZUJE

Odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů apod.

Odůvodnění:

Městský úřad Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí, vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“), na základě zpráv správců o hydrologické situaci na vodních tocích pro jednotlivá povodí – Povodí Vltavy, s.p. – Informační zpráva č. 11 ze dne 31.7.2018 o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy, informační zpráva č. 13 ze dne 1.8.2018 o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Labe a informační zpráva č. 11 o aktuálních vodních stavech na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Ohře ze dne 1.8.2018 – vzhledem k přetrvávajícím velmi nízkým průtokům, v rozmezí Q330d – Q355d a na základě neustálé rekognaskace vodních toků vodoprávním úřadem na území správce povodí Povodí Vltavy, s.p., Povodí Labe, s.p. (drobné vodní toky ve svých horních úsecích) a Povodí Ohře, s.p. (drobné vodní toky v horních úsecích), ve veřejném zájmu spočívajícím v zachování ekologické stability ve vodních tocích a v ekosystémech úzce spojených s vodními toky, s okamžitou platností a na dobu do odvolání, vydává zákaz odběrů vody z vodních toků na území své působnosti pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod. a to platných povolení odběru povrchových vod i obecného nakládání s povrchovými vodami (odběry ke kterým není v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vodního zákona třeba povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu – odběry, kdy není třeba použití zvláštního technického zařízení, tedy ruční odběry do nádob).

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, dlouhodobému suchu a předpovědi počasí, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, upustil od projednání s dotčenými subjekty a od veřejného projednání.

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na povinnost dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.

Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

CELÁ VYHLÁŠKA ZDE