Posuďte sami náš podrobně zpracovaný program pro budoucnost obce Zlončice:

Zaměříme se na bezpečnost, pořádek a volný čas.

 • Zajištění volné dostupnosti sběrných nádob pro tříděný odpad (sklo, papír, plasty, oleje) ve všech částech obce.
 • Rozšíření úředních hodin obecního úřadu pro větší dostupnost využívání stávajících i budoucích služeb.
 • Rekonstrukce a zajištění zachování provozu hospody jako jediné veřejné provozovny v obci a současně využít prostory jako komunitní centrum pro potřeby občanů a společenských akcí.
 • Zachování provozu kanalizace obcí při zajištění optimalizace nákladů pro obec i občany.
 • Rozšíření provozní doby sběrného dvora pro jeho dostupnější využití i mimo víkendy.
 • Vyvolání jednání s Českou poštou o zřízení výdejního místa na obecním úřadu.
 • Podpora seniorů a nemocných při zajištění základních služeb.

 • Rozvíjet kulturu v obci rozšířením dosavadních kulturních, společenských a sportovních akcí využitím lokálních amatérských i profesionálních uskupení a spolků.
 • Průběžná obnova a doplnění prvků hřišť a jejich pravidel provozu.
 • Zajistit vyšší bezpečnost uživatelů hřiště v návaznosti na přilehlou komunikaci.
 • Podpora a rozvoj projektu Běh Zlončickou roklí jako tradici.
 • Podpora mimoškolních aktivit pro děti v rámci zájmových kroužků organizovaných ZŠ a MŠ Chvatěruby, v rámci škol v Kralupech nad Vltavou a dle možností a zájmu vytvoření kroužků organizovaných přímo v obci.
 • Hledání řešení vybudování sportovně relaxačního centra v Dolánkách v návaznosti na místní cykloturistiku a řeku.
  (Zpracovat minimálně studii možnosti realizace a analýzu zdrojů financování.)
 • Podpora a rozvoj knihovny.
 • Zajistit přístupnost vyhlídkových míst na skále pro snadný cíl procházek a relaxaci v přírodě.

 • Posun cedule začátku obce za křižovatku u Nových Zlončic směrem k Chvatěrubům pro bezpečné i vizuální začlenění Nových Zlončic do obce. (Díky tomu dojde ke snížení rychlosti v tomto úseku na 50 km/hod.)
 • Zajistit propojení staré části obce a Nových Zlončic vybudováním cesty pro pěší.
 • Vybudování přechodů pro chodce pro zajištění bezpečného pohybu občanů mezi jednotlivými částmi obce.
  (V rámci silnic 2429 a 0082.)
 • Zajistit zlepšení dopravní obslužnosti obce v návaznosti na možnosti finančního příspěvku obce a základní potřeby občanů.
 • Po zajištění optimální dopravní obslužnosti obce zahájit jednání v rámci Ropidu o možnosti vybudování nových zastávek autobusů v blízkosti křižovatky u Nových Zlončic.
 • Pravidelná obnova, údržba a rozšiřování zeleně, včetně podpory výsadby zeleně na obecních prostranstvích před rodinnými domy v péči občanů.
 • Zajištění laviček ve všech částech obce v rámci ploch se zelení pro možnost odpočinku i setkávání.
 • Úpravy a rozšíření veřejného osvětlení na celém území obce s bytovou zástavbou, včetně plánované cesty pro pěší do Nových Zlončic. (Vyřešit neosvětlená místa.)
 • Vybudování chodníku obcí pro zajištění bezpečnosti chodců v okolí silnice 2429.
  (Zamezit pohybu chodců po silnici s nejvyšším provozem dopravy v obci.)
 • Doplnění označení obce v místní části Dolánky.

 • Veřejně dostupné zápisy z jednání zastupitelstva obce.
 • Dostupnost stejných informací na všech vývěskách obce.
 • Stabilizace a rozvoj obecního zpravodaje v tištěné i on-line podobě.
 • Včasná informovanost občanů o vzniku mimořádných událostí v obci i v okolí.
 • Zajištění sponzorů dílčích aktivit pro ušetření obecního rozpočtu.
  (Dárky, technické zajištění a jiné aktivity a vybavení pro obecní akce.)
 • Minimalizace nákladů za údržbové a jiné práce zavedením systému „Občané sobě“ – dobrovolné podílení se občanů na úklidu a drobné údržbě obce.
 • Optimalizace nákladů – zachování neuvolněného starosty, správa a údržba obce externím pracovníkem.
  (Minimalizovat využívání velkých dodavatelských firem.)

Po kliknutí na kategorii programu se zobrazí detailní body.