Jak volit v komunálních volbách?

Volební systém České republiky pro komunální volby je poměrně komplikovaný. Všechny kandidátky jsou na jednom hlasovacím lístku. Každý volič může volit napříč všemi kandidátkami, a to v podstatě třemi způsoby. Klíčové je, že každý volič disponuje tolika hlasy, kolik je voleno členů zastupitelstva.
V případě Zlončic má volič 7 hlasů, což je počet volených zastupitelů.

Možnosti volby jsou následující:

1/ Volič označí „velkým“ křížkem pouze volební stranu.
(Pouze jeden „velký“ křížek)

2/ Volič označí „velkým“ křížkem volební stranu
a jednotlivé kandidáty jiných volebních stran „malým“ křížkem.

3/ Volič označí „malým“ křížkem jednotlivé kandidáty jedné či více volebních stran.
(Maximálně 7 „malých“ křížků)

Konkrétní případ pro naši obec Zlončice.
Volí se 7 členů zastupitelstva a voliči mají na výběr ze 2 kandidátních listin a obě mají 7 kandidátů.
Celkem tedy kandiduje 14 kandidátů, každý volič má 7 hlasů, může tak dát celkem 1 až 7 hlasů.
Pro názorný příklad uvažujeme název kandidátek „X“ a „Y“ bez ohledu na skutečné pořadí na reálné kandidátce.

ad 1/ Volič označí „velkým“ křížkem pouze kandidátní listinu “X”. Tato kandidátní listina obdrží celkem 7 hlasů (každý z kandidátů obdrží 1 hlas).

ad 2/ Volič označí „velkým“ křížkem kandidátní listinu “X” a další tři křížky udělá u tří kandidátů z kandidátní listiny “Y”. Kandidátní listina „X“ tak obdrží 4 hlasy (hlas získají první čtyři kandidáti v pořadí) a kandidátní listina „Y“ obdrží 3 hlasy (hlasy obdrží vybraní tři kandidáti).

ad 3/ Volič označí „malým“ křížkem čtyři kandidáty z kandidátky „X“ a tři kandidáty z kandidátky „Y“ (maximálně však může rozdat 7 hlasů). V takovém případě obdrží kandidátka „X“ 3 hlasy a kandidátka „Y“ 4 hlasy a v rámci obou kandidátek obdrží hlasy vybraní kandidáti.

Jak probíhá samotná volba?

  1. Po kontrole voliče v seznamu voličů volební komisí a obdržení hlasovacího lístku (pokud volič nemá hlasovací lístek, který obdržel do poštovní schránky) a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 31 odst. 3).
  2. Volič upraví hlasovací lístek pomocí křížku nebo více křížků dle jedné ze tří výše uvedených možností.
  3. Po úpravě hlasovacího lístku volič vloží tento lístek do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise.
  4. Volič opustí prostor určený pro úpravu hlasovacího lístku a vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Volit můžete v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin a dále také v sobotu 24. září od 8.00 do 14.00 hodin ve volební místnosti, kterou najdete v budově obecního úřadu – Zlončice č. p. 40.

Detailně najdete vše popsáno také na informačním materiálu, který obdržíte společně s hlasovacím lístkem nebo na webu MV ČR.

Volba je jen na vás.