Petr Belica – program

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU KANDIDÁTA

  • Informace a komunikace

  Informace z jednání obce – Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva (vývěsky, web obce a Zpravodaj).

  Obecní vývěsky – Rozšíření vývěskové plochy obce o Dolánky

  Obecní zpravodaj – Zavedení pravidelného zpravodaje včetně tištěné podoby

  • Kultura a sport

  Běh Zlončickou roklí – Podpora a rozvoj projektu, aby se tato tradice stala chloubou obce a běh byl díky jedinečnému terénu Zlončické rokle vyhledávaným mezi běžci minimálně Středních Čech.

  Bezpečnost víceúčelového hřiště – Vybudování ochranných zón okolo hřiště k zamezení kontaktu s přilehlou silnicí – Dostatečné oplocení v kombinaci s bariérou v podobě zeleně.

  Dětské hřiště – Dokončení úprav dětského hřiště za hospodou (opěrná zeď, travnaté a pískové povrchy, lavičky, vybudování plochy pro kresby) a doplnění pravidel provozu hřiště.

  Kulturní akce v obci – Podpora kultury v obci – jednání o rozšíření dosavadních kulturních, společenských a sportovních akcí v obci včetně organizované spolupráce se sdružením Chvatěruby.

  Kulturní akce mimo obec – Hledání možností uspořádání „zájezdů“ za kulturou (divadla, festivaly, výstavy, apod.).

  Sportovně-relaxační centrum Dolánky – Hledání investora pro vybudování sportovně relaxačního centra v Dolánkách v návaznosti na místní cykloturistiku.

  Vyhlídky a cesty pro pěší na skále – Vytvořit přístupné a bezpečné vyhlídkové místa na skále společně s pěšinami pro snadný přístup a cíl procházek a relaxace v přírodě.

  • Školství a vzdělávání

  Mateřská škola – Vyvolání jednání s rodiči a MŠ o možnosti prodloužené provozní doby jako nadstandardní služby pro ty, co dojíždějí za zaměstnáním.

  Mimoškolní aktivity – Podpora mimoškolních aktivit pro děti v rámci zájmových kroužků organizovaných ZŠ a MŠ Chvatěruby, v rámci škol v Kralupech nad Vltavou a dle možností a zájmu vytvoření kroužků organizovaných přímo v obci.

  Rozvoj knihovny – Podpora existenceschopnosti knihovny rozšířením služeb o přístup k internetu, podporu nových médií a rozšiřování nabídky nejen knih, ale i časopisů.

  • Doprava a infrastruktura

  Autobusy PID – Zajistit zlepšení dopravní obslužnosti obce v návaznosti na možnosti finančního příspěvku obce a základní potřeby občanů.

  Cesta pro pěší do Nových Zlončic – Propojení staré části obce a Nových Zlončic (vybudování cesty pro pěší včetně zajištění výkupu pozemků pro možnost realizace projektu).

  Chodník centrem obce – Vybudování centrálního chodníku obcí pro zajištění bezpečnosti chodců v okolí silnice 2429 (zamezit pohybu chodců po silnici s nejvyšším provozem dopravy v obci).

  Parkovací zóny u hřiště s hospodou – Vybudování parkovacích míst v okolí sportovního hřiště a Staročeské hospody.

  Přechody pro chodce – Vybudování dvou přechodů pro chodce s výstrahou při vjezdu do obce (mezi novou částí Zajímavá plocha z konce chodníku směrem k hřišti a od konce cesty pro pěší do obytné zóny Nové Zlončice).

  Rozšíření označení obce – Označení obce s dodatkovou tabulkou s názvem místní části v Dolánkách.

  Veřejné osvětlení – Úpravy a rozšíření veřejného osvětlení na celém území obce s bytovou zástavbou (včetně části Dolánky) + cesta pro pěší do Nových Zlončic, víceúčelové hřiště za hospodou, oblast komunikace v okolí hřiště u Vltavy v Dolánkách a zastávky PID.

  Změna hranice obce – Posun hranice obce za křižovatku u Nových Zlončic směrem k Chvatěrubům pro vizuální začlenění Nových Zlončic do obce.

  Zastávky MHD Nové Zlončice – V případě zajištění optimální dopravní obslužnosti obce v rámci PID zahájit jednání k vybudování nových zastávek autobusů v blízkosti křižovatky u Nových Zlončic.

  • Sociální program

  Blahopřání k životním událostem – Zachování vítání občánků a gratulací občanům při významných životních událostech (18, 60, 70, 75, 80, 85 a každý rok nad 85 let).

  Místa k odpočinku a setkání – Zajištění laviček na vybraná místa na území obce.

  Oddychová zóna u OÚ – Dobudování oddychové zóny u obecního úřadu.

  Zvýhodnění vybraných poplatků – Sociální program pro seniory (od 70-ti let věku) a rodiny s dětmi (jen pokud je celá rodina přihlášena k trvalému pobytu) – zvýhodnění některých poplatků, které jsou v režii obce (kanalizace, směsný odpad, psi, aj.)

  • Životní prostředí a odpadové hospodářství

  Dostupné třídění odpadu – Zajištění volné dostupnosti sběrných nádob pro tříděný odpad (sklo, papír a plasty).

  Koše a nádoby na odpad – Zajištění košů a nádob na odpad u veřejných prostranství – zastávky PID, hřiště a oddychové zóny

  Obecní zeleň – Pravidelná obnova, údržba a rozšiřování zeleně včetně podpory výsadby zeleně na obecních prostranstvích před rodinnými domy v péči občanů.

  Ochrana životního prostředí – Zákaz spalování materiálů, které nejsou palivy.

  Provoz sběrného dvora – Rozšíření provozní doby sběrného dvora pro jeho snadnou dostupnost dle různých časových možností občanů (sobota dopoledne + všední den odpoledne).

  • Průmysl, obchod a služby

  Pošta výdejní místo – Vyvolání jednání s Českou poštou o zřízení výdejního místa na obecním úřadě.

  Telefonní automat (budka) – Vyvolat jednání s O2 o přemístění telefonního automatu do centra obce k úřadu nebo hospodě pro její snadnou dostupnost v případě nouze.

  Úřední hodiny OÚ – Rozšíření úředních hodin obecního úřadu pro větší dostupnost využívání stávajících i budoucích nových služeb.

  • Majetek a finance

  Sponzoring – Hledání sponzorů dílčích aktivit pro ušetření obecního rozpočtu (dárky, technické zajištění a jiné aktivity a vybavení pro obecní akce)

  Správa majetku – Počáteční a následně pravidelná kontrola objektů obce pro zajištění maximální bezpečnosti a dodržení legislativy (požární ochrana, zabezpečení objektů, únikové zóny v případě evakuace)

  Systém „Občané sobě“ – Minimalizace nákladů za údržbové a jiné práce zavedením systému „Občané sobě“ – výzva občanům k pomoci obci formou brigád za minimální odměnu nebo jen za občerstvení při výkonu práce.

  Zachování neuvolněného starosty – Pro zachovaní úspor nákladů na provoz obce jsem pro zachování pozice starosty jako neuvolněného.

  Zavedení správce odpadů – Vytvoření externí pracovní pozice jako správce odpadů, který bude spravovat, kontrolovat a dohlížet na chod čističek odpadů a zajišťovat vývoz košů a jiných mobilních nádob na odpady.

  Objekt Staročeské hospody – Hledání finančních prostředků v rozpočtu i mimo něj pro přebudování objektu Staročeské hospody na Společenské centrum Zlončice. K záměru vytvoření centra by bylo vypsáno referendum.

  • Legislativa a vyhlášky

  Aktualizace vyhlášky o poplatcích – Úprava vyhlášky dle aktuálního stavu poplatků a cen vzhledem k současnosti.

  Jednotný odpadový poplatek – Vytvoření jednotného odpadového poplatku zahrnující využívání vývozu směsného odpadu a odvádění splašků do obecní kanalizace (odstranit možnost zneužívat bezplatné služby sběrného dvora).

  Vyhláška o spalování a pálení – Zákaz spalovat tuhé, kapalné a plynné materiály, které nejsou určeny jako topné médium pro výrobu tepla (je zakázáno spalovat plasty všeho druhu, polystyrény, směsné odpady atd.).

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU KANDIDÁTA